• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

 

ADMITERE  LA  STUDII  UNIVERSITARE  DE  MASTERAT   2010

*Important!  Înscrierile s-au prelungit până pe data de 17 iulie 

PROGRAME DE MASTERAT ACREDITATE ARACIS 2008

 

(4 semestre -120 ECTS)

 

DOMENIUL CHIMIE

 

 • Chimia medicamentelor şi a produselor cosmetice
 • Chimia materialelor avansate
 • Biomolecule
 • Chimie supramoleculară
 • Managementul calităţii în chimie (cu taxă)
 • Tehnici de măsurare în chimie (cu taxă)

 

 

DOMENIUL ŞTIINŢA MEDIULUI

 

 • Poluarea chimică a mediului

 

 

PROGRAME DE MASTERAT ACREDITATE ARACIS 2010

 

(4 semestre -120 ECTS)

 

DOMENIUL CHIMIE

 

 • Chimie didactică

 

 

 

MASTER INTERDISCIPLINAR  (BIOLOGIE, FIZICĂ, CHIMIE):

 

 • Abordarea integrată a ştiinţelor naturii

 

 

 

ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

SESIUNEA IULIE 2010

 

Pentru anul universitar 2010/2011 se organizează admiterea la următoarele programe de studii universitare de masterat, pe locuri de la buget/taxă:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii

Specializarea

Nr. locuri

buget

Nr. locuri

taxă

1.

CHIMIE

Chimia medicamentelor şi a produselor cosmetice

25

10

2.

CHIMIE

Chimia materialelor avansate

25

10

3.

ŞTIINŢA MEDIULUI

Poluarea chimică a mediului

25

10

4.

CHIMIE

Biomolecule

-

25

5.

CHIMIE

Chimie supramoleculară

-

25

6.

CHIMIE

Tehnici de măsurare in chimie

-

25

7.

CHIMIE

Managementul calităţii în chimie

-

25

8.

CHIMIE

Chimie didactică

20

25

 

PROGRAME INTERDISCIPLINARE DE MASTERAT:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii

Specializarea

Nr. locuri

buget

Nr. locuri

taxă

1.

MASTER INTERDISCIPLINAR

(Biologie, Fizică, Chimie)

Abordarea integrată a ştiinţelor naturii

 

20

 

25

 

Facultatea de Chimie participă şi  la organizarea  altor programe interdisciplinare de masterat; Detalii pe site-ul www.unibuc.ro

 

 

CALENDARUL ADMITERII:

 

 

Sesiuna Iulie 2010
 • Înscrieri: 8-15 iulie 2010
 • Evaluarea candidaţilor: 17-22 iulie 2010
 • Data limită de afişare a rezultatelor: 25 iulie 2010.
Sesiunea Septembrie 2010
 • Înscrieri: 1-5 septembrie 2010
 • Evaluarea candidaţilor: 8-12 septembrie 2010
 • Data limită de afişare a rezultatelor: 15 septembrie 2010.

 

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele acte:

 

 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2010;
 • adeverinţă cu media generală a anilor de studiu de licenţă sau foaia matricolă sau suplimentul la diplomă, în original;
 • scrisoarea de motivaţie de 2 pagini;
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • două fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I. sau C.I. în copie;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere (taxa de înscriere este de 100 lei şi se va achita la secretariatul facultăţii, în momentul înscrierii);
 • cererea de înscriere.

 

Se pot înscrie la concursul de admitere cetăţeni români, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene. Domeniul  şi specializarea licenţei necesare pentru înscrierea la fiecare program de masterat sunt stabilite de fiecare facultate.

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2010/2011 este de 3100 lei.

 

 

ADMITERE 2010 – STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

SESIUNEA IULIE 2010

ÎNSCRIERI:  8 - 15 iulie 2010

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii, între orele 9.00-14.00, iar sâmbăta şi duminica între orele 9.00-12.00.

 

EXAMENUL DE ADMITERE CONSTĂ ÎN DOUĂ PROBE :

 

PROBA 1                  - Media examenului de licenţă – 50%

                              - Scrisoare de motivaţie de 2 pagini – 50%

 

PROBA 2                   - Media generală a anilor de studiu de licenţă

 

 

La specializarea MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN CHIMIE (cu taxă), concursul de admitere va consta din:

 

 

PROBA 1 – pe baza dosarului de înscriere la concurs, se va lua în considerare media generală de licenţă a candidatului;

 

PROBA 2 – un interviu pe baza bibliografiei menţionate.

 

Ambele probe vor avea o pondere de 50% pentru examenul de admitere.

 

 

   BIBLIOGRAFIE:

 

ISO 9000. Sisteme de management a  calităţii. Principii fundamentale şi vocabular.

SR EN  ISO 9001: 2001.  Sisteme de management a  calităţii. Cerinţe.

SR EN ISO 19011: 2003. Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii.

SR EN ISO/CEI 17025 : 2005. Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări.

SR EN ISO 14001 : 2004. Certificarea sistemului de management de mediu.

PIC/S. PE009-1/2003. Guide to good manufacturing practice  for medicinal  products.

 

 

 

LA PROGRAMELE DE MASTERAT:

 

1. ABORDAREA INTEGRATĂ A ŞTIINŢELOR NATURII

2. CHIMIE DIDACTICĂ

 

EXAMENUL DE ADMITERE CONSTĂ ÎN DOUĂ PROBE :

 

PROBA 1   - Media generală a anilor de studiu (ciclul de licenţă);

PROBA 2   - Scrisoare de motivaţie de 2 pagini, în care se dezvoltă o temă la alegere din domeniul masterului.

 

Înscrierile se fac la Secretariatul Facultăţii de Chimie, între orele 9.00-14.00, iar sâmbăta şi duminica între orele 9.00-12.00.

 

 

IMPORTANT!

PLANURILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE MASTERELOR ACREDITATE ARACIS 2008 ŞI 2010 SE GĂSESC ÎN SECŢIUNEA OFERTA EDUCAŢIONALĂ A SITE-ULUI, LA SUB-SECŢIUNEA PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT